Tutoring - "Jak wychować człowieka mądrego?"

Ogólnopolski projekt pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole".

Celem projektu jest wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces.        

Udział w projekcie umożliwi w szczególności:

 • Współtworzenie w szkole klimatu opartego na  „pedagogice dialogu”, zbudowanie trwałej, wzajemnie uczącej się wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • Uzyskanie przez nauczycieli unikalnych kompetencji skutecznego postępowania pedagogicznego wraz z odpowiednimi narzędziami  organizacyjnymi i diagnostycznymi, które pozwolą na zbudowanie satysfakcjonujących relacji zarówno z uczniami,  jak i z  ich rodzicami,
 • Rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności uczniów za swój proces uczenia się, poprzez doskonalenie takich umiejętności jak: samodyscyplina, planowanie własnego rozwoju, prawidłowy wybór drogi życiowej, wyznaczanie celów i konsekwentne realizowanie przyjętych planów,
 • Wzrost u uczniów samoakceptacji i poczucia wartości własnej, otwartości i życzliwości dla innych - dzięki czemu staną się oni odważniejsi w głoszeniu własnych poglądów i podejmowaniu samodzielnych decyzji,

Czym jest TUTORING?

 • to zapewnienie zindywidualizowanej opieki i wsparcia ze strony nauczyciela – tutora gwarantujących Waszemu dziecku poczucie bezpieczeństwa,
 • to odkrywanie i praca nad rozwojem Jego indywidualnych predyspozycji i mocnych stron budujących trwałe poczucie własnej wartości i właściwej samooceny,
 • to umiejętne radzenie sobie ze słabościami i przeciwdziałanie pojawianiu się poczucia bycia gorszym z czegoś lub w czymś,
 • to świadomość, że Wasze Dziecko ma w szkole osobę, która zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, poświęci mu uwagę, wysłucha i pomoże znaleźć dobre rozwiązanie trudności czy problemów i porozmawia o tym z Wami,
 • to możliwość dawania sobie prawa do popełniania błędów, jako sytuacji wspierającej rozwój Waszego dziecka,
 • to możliwość zbudowania z nauczycielem – tutorem, Waszym Dzieckiem oraz Wami długotrwałej, opartej na dialogu, relacji, w której każda ze stron uczy się nawzajem siebie i od siebie,
 • to wzajemne towarzyszenie, obserwowanie i mówienie sobie o tym, co cieszy i daje satysfakcję Waszemu Dziecku, Wam, jako Jego Rodzicom i Nauczycielom - tutorom, ale także o tym, co wymaga poprawy, zmiany i udoskonalenia,
 • to systematyczna, świadomie i wspólnie zaplanowana praca nad rozwojem Waszego Dziecka, które dzięki temu będzie brało coraz większą odpowiedzialność za własny rozwój i przyszłość

Dodatkowe informacje o TUTORINGU:

 1. strona internetowa Instytutu Tutoringu Szkolnego www.tutoring.org.pl
 2. strona internetowa ogólnopolskiego projektu pilotażowego pn. „Wychować człowieka mądrego”, którego realizatorem jest nasz Instytut www.tutoringszkolny.pl
 3. książka dr Adrianny Sarnat-Ciastko pt. „Tutoring w polskiej szkole”