Szkoła równego traktowania

W naszej szkole od wielu lat prowadzimy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym uczniom. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu : Szkoła równego traktowania” we współpracy z Fundacją im. profesora Bronisława Geremka. Całą naszą uwagę koncentrujemy na niwelowaniu w naszej szkole zjawiska bullyingu –psychicznego dręczenia .
Co dziesiąty uczeń w polskich szkołach jest regularnie dręczony, co drugi-przezywany.
Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nie ma w Polsce szkoły wolnej od dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
 Mając świadomość wagi problemu,  chcemy,  aby podejmowane przez nas działania doprowadziły do zrozumienia przez uczniów źródeł powstawania tego typu zachowań. Jesteśmy przekonani, że tylko trwała zmiana postaw  uczniów pozwoli tak ukształtować środowisko szkolne aby było ona przyjazne dla każdego dziecka.
O równym traktowaniu w szkole mówimy wtedy, gdy uczniowie korzystają w pełni z przysługujących im praw – w tym prawa do nauki i bezpieczeństwa.
Uczniowie doświadczający na co dzień prześladowań lub izolacji mogą jedynie w małym stopniu wpłynąć na  to, czy będą akceptowani i traktowani na równi z innymi. Dlatego tak ważna jest rola nauczyciela w tworzeniu klimatu sprzyjającemu równości.
W klasach prowadzone są przez wychowawców , pedagoga i psychologa szkolnego warsztaty na temat  bullyingu.  Uczniowie stworzyli hasła i logo kampanii. Przy pomocy nauczyciela pana Wiktora Bernata uczniowie kasy V b nakręcili film o tematyce bullyingu, który można obejrzeć na stronie internetowej naszej  szkoły.

O dalszych działaniach i inicjatywach naszych uczniów w temacie zachowań antydyskryminacyjnych będziemy informować na bieżąco.

Nasi uczniowie bardzo zaangażowali się w projekt. Oto efekt ich pracy:

Prace plastyczne naszych uczniów:

 

Reklama realizowanego projektu: