Projekt eSzkoła 2017 – 2019

Szkoła Podstawowa nr 61 na podstawie analiz działalności nauczycielskiej, zdiagnozowała braki w zakresie kompetencji nauczycieli do stosowania nowych technologii, niską świadomość zasad bezpieczeństwa i bycia w sieci wśród uczniów i ich rodziców, oraz okazjonalne i nie zawsze celowe korzystanie z zasobów multimedialnych szkoły, niemal całkowity brak wykorzystania przez nauczycieli podczas lekcji uczniowskiego sprzętu mobilnego. Nauczyciele pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom uczniów w zakresie TIK chcieli włączyć do edukacji dostępne narzędzia multimedialne i aplikacje internetowe. Brakowało im jednak wiedzy i kompetencji w tym obszarze. Uznano, że konieczne jest przystąpienie szkoły do kolejnego projektu KA1. Dodatkowo, komunikowanie się w globalnej wiosce wymaga znajomości języków obcych, dlatego chcieliśmy motywować do ich uczenia się uczniów i nauczycieli. 

Określiliśmy 3 główne cele projektu: ucyfrowienie szkoły, podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania języków obcych oraz umiędzynarodowienie naszej placówki. Rada wyłoniła komisję rekrutacyjną i określiła predyspozycje członków przyszłego zespołu. Komisja rekrutacyjna spośród osób zgłaszających gotowość udziału w projekcie wybrała 6 osób gwarantujących skuteczną realizację celów – Dyrektora Szkoły, nauczyciela j. angielskiego, nauczycielkę zajęć informatycznych, 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielkę języka francuskiego. W wyniku przeglądu dostępnych szkoleń, po weryfikacji zgodności ich programów z potrzebami szkoły oraz po sprawdzeniu organizatorów i wskazanych przez nich kanałów komunikacyjnych zdecydowano się na wybór mobilności oraz zaplanowano działania wdrażające efekty uczestnictwa w nich, sposób ich monitorowania, zaplanowano także działania promocyjne i ewaluację. 

Zrealizowaliśmy dwa rodzaje mobilności zagranicznych. Były to kursy metodyczne dla anglisty i informatyka (Florencja, Włochy): „Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Visual Resources” i „Build your App, teach your student show to build their Apps!” oraz job shadowing, w którym wzięło udział pozostałych 5 osób (Orihuela, Hiszpania – Dyr. Szk., 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, oraz Paryż, Francja – Dyr. Szk., nauczycielka j. francuskiego). Wszystkie mobilności skoncentrowane były na poznanie nowych narzędzi TIK oraz rozwijanie kompetencji językowych. Nowością do tej pory nie praktykowaną w naszych projektach, była wizyta studyjna Partnerów z Hiszpanii w naszej szkole. Gościliśmy także grupę przyszłych partnerów przygotowujących kolejny projekt Erasmus+ KA2 RAINBO. W efekcie przygotowaliśmy, wygraliśmy i realizujemy projekt Erasmus+ KA2 z jednym z partnerów tego projektu. Wykorzystując nawiązane kontakty, z powodzeniem złożyliśmy kolejne wnioski: Erasmus+ KA1 Razem 2018, Erasmus+ KA1 Nowoczesna szkoła 2019 Ponadnarodowa Mobilność uczniów POWER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Realizacji projektu towarzyszyły działania wdrażające (prezentacje rekomendujące, szkolenia, OK-obserwacje, Spacer  Edukacyjny, nadzór), promujące (publikacje internetowe i prasowe, filmiki tworzone przez uczniów, spotkania) i ewaluujące (ankiety oceniające jakość i przydatność szkoleń, rozmowy). W szkole przeprowadzono szereg działań skierowanych do uczniów między innymi takich jak warsztaty, akcje „Dzień Bezpieczne Internetu”, „Dzień z Technologią- Jestem SMART”, „Bezpieczne przerwy”, tematyczne zajęcia plastyczne, przedstawienie „Z technologią za pan brat”. Odbyły się również działania adresowane do rodziców – kurs internetowy, materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci. Rada pedagogiczna przeszła szkolenie „Cybernauci” oraz brała udział w warsztatach przeciwdziałania cyberbullingowi. Nauczycieli brali udział w szkoleniach internetowych na platformie e-Twinning oraz tworzyli z uczniami projekty jej z wykorzystaniem, których celem było m.in. rozwój językowy. W celu popularyzacji tego i innych projektów Erasmus+ odbyło się spotkanie Dyrektora Szkoły z 10 dyrektorami innych szkół podstawowych oraz miały miejsce indywidualne konsultacje w tym obszarze dla 4 dyrektorów.

W wyniku realizacji projektu Erasmus+ "e-Szkoła” poszerzyliśmy nasze kompetencje w obszarze sprawnego posługiwania się poznanymi narzędziami TIK, zasad bezpieczeństwa w sieci, kultury bycia na portalach społecznościowych, tworzenie materiałów edukacyjnych dla innych nauczycieli, nauki programowania dla uczniów. Korzyściami długoterminowymi jest zwiększenie grupy nauczycieli komunikujących się w języku angielskim i zainteresowanych doskonaleniem zagranicznym, wzrost prestiżu szkoły jako placówki czerpiącej i wdrażającej najlepsze rozwiązania europejskie, promującej kontakty międzynarodowe, prowadzącej międzynarodowe projekty eTwinning i KA2. Nauczyciele coraz odważniej korzystają z oprogramowania z menu w języku angielskim. Nastąpił wzrost otwartości i szacunku dla odmienności kulturowej.