Na Europejskiej Ścieżce

Projekt nr: 2016-1-PL01-KA101-024317

Tytuł projektu: Na Europejskiej Ścieżce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że wyżej wymieniony wniosek umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+ konkurs 2016 w dniu 25 października 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.
Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.Opis projektu:

Szkołą Podstawowa na 61 na podstawie analiz potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez Lidera WDN oraz efektów realizacji projektu Erasmus+ Europejski Starter, podczas spotkania Rady Pedagogicznej zidentyfikowała 3 obszary wymagające wsparcia: wdrożenie efektywniejszych rozwiązań z zakresu edukacji włączającej, wzmocnienie i rozbudowanie kompetencji liderskich nauczycieli, przygotowanie projektu wymiany międzynarodowej Erasmus+ KA2 o problematyce adekwatnej do potrzeb szkoły. Uznano wówczas, że konieczne jest przystąpienie szkoły do kolejnego projektu KA1 (nazwanego "Na Europejskiej Ścieżce") w celu efektywnego ich zaspokojenia, a także dla  uzyskania europejskiego wymiaru szkoły, który umocni jej pozycję na rynku edukacyjnym. Rada wyłoniła komisję rekrutacyjną i określiła predyspozycje członków przyszłego zespołu. Komisja rekrutacyjna spośród osób zgłaszających gotowość udziału w projekcie wybrała 4 osoby gwarantujące skuteczną realizację celów - Anglistę i zarazem logopedę, Asystenta nauczyciela i jednocześnie wychowawcę świetlicy oraz nauczyciela etyki, Matematyka, który był koordynatorem poprzedniego Erasmusa i także w tym projekcie wyznaczono mu taką rolę, poza tym jest on osobą zarządzającą dziś bardzo istotnym dla rozwoju szkoły Zespołem ds Nauczania i Uczenia się i jest przygotowywany na następcę, Dyrektora- wychowawcę w świetlicy, który posiada sprawdzone umiejętności szkoleniowe i wiedzę z zakresu tworzenia projektów międzynarodowych (autor szkolnych KA1). W wyniku przeglądu dostępnych szkoleń, po weryfikacji zgodności ich programów  z potrzebami szkoły oraz po sprawdzeniu organizatorów i wskazanych przez nich kanałów komunikacyjnych zdecydowano się na wybór mobilności oraz zaplanowano działania  wdrażające efekty uczestnictwa w nich, sposób ich monitorowania,  zaplanowano także działania promocyjne i ewaluację. Najpierw 3 nauczycieli nieanglistów przejdzie przygotowanie językowe w kraju wzbogacone o wyjazd do Wielkiej Brytanii na 2 tygodnie do sprawdzonej już szkoły Richard Language College. Wybrano kursy metodyczne z zakresu edukacji włączającej i zarządzania prowadzone w Finlandii ze względu na wysoką skuteczność tego systemu edukacyjnego i potrzebę poznania najlepszych możliwych rozwiązań. Zainteresowani szczególnie pierwszą tematyką Anglista-logopeda wraz z Asystentem udadzą się na kurs "Every pupil is important - special education in Finland and Europe". Mocno związani z zarządzaniem zespołem nauczycielskim już dziś, więc najpilniej potrzebujący zwiększenia kompetencji w tym obszarze Dyrektor i Wicedyrektor- Matematyk ukończą kurs "School Menagement". Trzy osoby; Anglista, Matematyk i Dyrektor ukończą także intensywny kurs warsztatowy w Hiszpanii "Let's make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+". Realizacji projektu będą towarzyszyć działania wdrażające (np. prezentacje rekomendujące, szkolenia, OK-obserwacje, nadzór), promujące (np. projekty eTwinning, blog, publikacje internetowe i prasowe) i ewaluujące (np. ankiety oceniające jakość i przydatność szkoleń, rozmowy). W wyniku realizacji projektu "Na Europejskiej Ścieżce" założono uzyskanie rezultatów twardych, np. wypracowanie dokumentów wspierających pracę szkoły w zakresie edukacji włączającej Zasady Współpracy Asystenta/pomocy Nauczyciela z Nauczycielem, Zasady Współpracy z Rodzicami Dziecka ze SPE, przygotowanie od podstaw i złożenie w 2018 roku projektu Erasmus+ KA2 szkoły oraz miękkich, np. rozwój kompetencji liderskich chociażby w obszarze umiejętności przeprowadzania rozmowy wspierającej rozwój, większa świadomość potrzeb dzieci ze SPE. Wśród potencjalnych korzyści długoterminowych wskazano: zwiększenie grupy nauczycieli komunikujących się w języku angielskim i zainteresowanych doskonaleniem zagranicznym, wzrost prestiżu szkoły jako placówki czerpiącej i wdrażającej najlepsze rozwiązania europejskie, promującej kontakty międzynarodowe, prowadzącej międzynarodowe projekty eTwinning i KA2, podniesienie kompetencji TIK wśród nauczycieli współpracujących przy eTwinningach oraz coraz odważniej korzystającej z oprogramowania z menu w języku angielskim. Także wzrost otwartości, szacunku dla odmienności kulturowej, społecznej itp. w całej szkolnej społeczności.